รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 24 สิงหาคม 2550 (รวม 127 หน้า)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ เป็น (PDF) ที่เปิดด้วยโปรแกรม adobe acrobat 

 ถ้าต้องการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ที่เป็น Microsoft Word มีข้อความสมบูรณ์ 
พร้อมสารบัญ รวม 9
9
หน้า
ซึ่งนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องแปลง
(หมายเหตุ หมายเลขที่ใช้ใน
รัฐธรรมนูญมีให้เลือกทั้ง "เลขไทย" และ "เลขอารบิค" หากต้องการเลขใด ให้ระบุมาด้วย)

กรุณาติดต่อขอรับทาง email address: 
wiruch@wiruch.com  หรือ
wirmail@yahoo.com
จะจัดส่งให้
ฟรีทันที หรือภายใน 3 วัน

                                         ความคิดเห็น
         ผมไม่เคยเห็นด้วยหรือยกย่องสรรเสริญรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 นี้แม้แต่น้อย เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีรากฐานหรือเกิดจากการยึดอำนาจของกลุ่มบุคคลและนักวิชาการบางส่วน
(นักวิชาการไร้อุดมการณ์ หรือนักวิชาพิการ) ที่มีจิตวิญญาณทำลายล้างระบอบประชาธิปไตย มีอคติ มีความริษยา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ตำแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้รับตอบแทนเฉพาะตน และยอมขายอุดมการณ์ มากกว่าการยึดมั่นอย่างแน่วแน่มั่นคงในการปกครองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในสภาพปัจจุบัน รัฐบาลประชาธิปไตยจะต้องเคารพ ยึดถือ และใช้เฉพาะรัฐธรรมนูญที่เกิดจากอำนาจประชาธิปไตยเท่านั้น การใช้รัฐธรรมนูญที่มีรากฐานหรือมีจิตวิญญาณมาจากการกบฏยึดอำนาจอาจเทียบเท่ากับการรับของกบฏ หรือรับของโจรมาใช้ ซึ่งผิดหลักกฎหมาย ผิดหลักคุณธรรม ผิดจรรยาบรรณ และไร้เกียรติ มาตั้งแต่เริ่มแรก (ส่วนหนึ่งเห็นได้จากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตัวเองและพรรคพวกเพื่อให้การกบฏถูกกฎหมาย รวมทั้งทำลายระบบกฎหมายของประเทศด้วยการออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อลงโทษและกลั่นแกล้งฝ่ายตรงกันข้าม เช่น ยุบพรรคการเมือง โดยกลุ่มบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งมิใช่ศาล ตลอดจนออกกฎหมายตอบแทนผลประโยชน์ แต่งตั้ง และป้องกันพรรคพวกที่ร่วมกันก่อการและสนับสนุนการกบฏ) นอกจากนี้ กลุ่มคนส่วนน้อยที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนยังเขียนหรือออกแบบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางส่วนเพื่อใช้เป็นกับดักหรือเครื่องมือทำลายการปกครองตามครรลองประชาธิปไตยและฝ่ายตรงข้าม ไม่เพียงเท่านั้น ยังจัดตั้งองค์กรอิสระให้มีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยซึ่งแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงกันข้ามอย่างขาดความเป็นธรรม หรือไร้มาตรฐาน อันก่อให้เกิดความแตกแยกไปทั่วแผ่นดินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
            รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายชาติบ้านเมือง ประชาชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยอาศัยเครือข่ายที่ลุ่มหลงและมัวเมาในลาภยศถาบรรดาศักดิ์ร่วมกันก่อการร้ายและก่อการกบฏยึดอำนาจและทำลายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540 พร้อมกับปั้นแต่งเหตุผลที่เป็นเท็จหลอกลวงคนทั่วไป ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องเท่านั้น (เห็นได้จากแกนนำของเครือข่ายดังกล่าวเข้าไปรับตำแหน่งและรับผลประโยชน์กันถ้วนหน้าแบบไม่อาจฟ้าดินและตัวเอง) การยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเท่ากับเป็นการยอมรับการกบฏยึดอำนาจโดยใช้อาวุธให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตไม่รู้จบสิ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติตลอดมาทุกครั้งแต่กลุ่มผู้ยึดอำนาจได้รับประโยชน์
           แต่ผมจำเป็นต้องนำรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 มาเผยแพร่ ก็เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การยกเลิกเท่านั้น
           ดังนั้น ขอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยด่วน เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

.