เทคนิคการสร้างและการผสมผสานกรอบ
     แนวคิด
ทางวิชาการ  
การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
กระบวนการยุติธรรมกับการบริหาร
    ราชการไทย
 
แนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
    ราชการไทย

การบริหารการพัฒนา :  แนวคิด ความหมาย
     ความสำคัญ
และตัวแบบการประยุกต์             ผู้ว่าซีอีโอด้านลบ
การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ :
    การวิเคราะห์
เปรียบเทียบตัวชี้วัด
 
การนำแนวคิดการบริหารจัดการของนัก
    วิชาการ หน่วยงาน และกฎหมายมาใช้ใน
    การอ้างอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
 
เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสำหรับการทำ
    วิจัยหรือวิทยานิพนธ์

แนวทางการสมัครเรียนปริญญาโท 
เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือ
     วิทยานิพนธ์
   
แนวทางการตอบข้อสอบและกรอบแนวคิด
    ทางสังคมศาสตร์

WWW.WIRUCH.COM

 

                                                                          ขอต้อนรับสู่ WIRUCH.COM                                                        การให้บริการทางวิชาการฟรี                                  โปรดคลิ๊คที่เมนูต่าง ๆ                                  และดาวน์โหลดข้อมูลทางวิชาการด้านการเมือง                                  การปกครอง  การบริหาร                                  การพัฒนา  และกฎหมาย                                  หรือติดต่อทางอีเมล์                                 wiruch@wiruch.com                                  เพื่อขอรับข้อมูลทางวิชาการฟรี 

              
                            

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม : แนวคิด ปัญหา และการพัฒนา 
การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การประยุกต์และการพัฒนา 
แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารการจัดการ
ความหมายของการพัฒนาและแนวคิดพื้นฐาน
ความหมายและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของการบริหาร
   
การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ
แนวทางการสอบทุนเล่าเรียนหลวง
ค้นหาหนังสือจาก 40 ห้องสมุด และลิงค


  Counter Health Directory

                      จำนวนครั้งที่เข้าชม
                ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2546
                 เฉลี่ยวันละ 50 ครั้ง (คน)

           คำกลอนครบรอบปี wiruch.com 
 
   ปีที่ 1 (2547), ปีที่ 2 (2548), ปีที่ 3 (2549),
   
ปีที่ 4 (2550), ปีที่ 5 (2551), ปีที่ 6 (2552)
    
ปีที่ 7 (2553) ป.โทป.ตรี 
    ปีที่ 8 (2554), ปีที่ 9 (2555)
    
ปีที่ 10 (2556), ปีที่ 11 (2557)
    
         "เล่าตำนาน วันวานสู่วันนี้
         วันแห่งความสุขและความสำเร็จ"

   "wirmpa1-7 รวมพลังศรัทธา,
   โปรดช่วยกันดูแลคนดี,
อย่าปล่อยมือ"

   ปีที่ 17 (2563)
   ปีที่ 20 (2566) WIRUCH.COM 20 ปี
                         
                            
       


                         
        

บทคัดย่อของนักศึกษาปริญญาโท mpa1, mpa2 , mpa3, mpa4, mpa5, mpa6, mpa7   
ภาพของนักศึกษา mpa1, mpa2, mpa3, mpa4
ภาพและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา wirmpa5, wirmpa6, wirmpa7
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย กรอบแนวคิด และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา mpa1-7 รวม 105 คน
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และภาพ mpa1-7

เงื่อนไขการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Administration)
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์

      
                           

                       
        ค้นหาใน www.wiruch.com
        
ค้นหาใน www.google.com             
                         
              

    
   หรือ update ทุก 10 วัน โดย updated เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 13:22

      Copyright ® www.wiruch.com


.