หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 
 

คำนำ

     เมื่อพิจารณาศึกษาตำรา หนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะพบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เดิมเรียกว่า การบริหารงานบุคคล และมีความพยายามที่เรียกว่า การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ แต่ไม่ได้รับการยอมรับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังรู้จักกันภายใต้ชื่อว่า  การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การบริหารบุคลากร หรือแม้กระทั่ง การจัดการบุคลากร ในส่วนของการวิจัย อาจกล่าวได้ว่ามีมาช้านานแล้ว การวิจัยในสมัยก่อนแตกต่างจากทุกวันนี้ซึ่งยึดถือระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ที่เป็นระบบ สามารถพิสูจน์หรือทดสอบ และป้องกันมิให้อคติของผู้ทำวิจัยเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากกว่าเดิม

     หนังสือ เรื่อง “การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์” นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอวิธีการทำวิจัยหรือกระบวนการดำเนินงานวิจัย  แต่เป็นลักษณะของการรวบรวม เรียบเรียง จัดระบบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นทางวิชาการของการวิจัย หนังสือ หรือเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ โดยเริ่มจากการนำเสนอความหมาย ความสำคัญ และขอบเขต ต่อจากนั้น เป็นการพิจารณาศึกษาพัฒนาการของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของต่างประเทศและของไทยในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนวโน้มของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตว่าควรจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดหรือสาระสำคัญของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์

     ในการเขียนหนังสือเรื่องนี้ ผู้เขียนมิได้มุ่งที่จะนำเสนอการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะดังกล่าวซึ่งมีผู้เขียนไว้โดยตรงน้อยรายมากเท่านั้น แต่ยังได้พยายามจัดระบบการเขียน และสอดแทรกระบบความคิดไว้ด้วย พร้อมกับคาดหวังว่าหนังสือเรื่องนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการและในทางปฏิบัติต่อหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานรวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ และยังสามารถนำการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนระบบความคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

     ข้อบกพร่องหากมีขึ้น ผู้เขียนขอน้อมรับไว้และจะปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนในโอกาสต่อไป ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรของห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมาทั้งการค้นหาหนังสือแบบดั้งเดิมและแบบใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ท อีกทั้งต้องขอบคุณเป็นพิเศษที่ทำให้ผู้เขียนประหยัดเงินและเวลาอย่างมากเนื่องจากมีหนังสือภาษาต่างประเทศที่ใหม่เอี่ยมเป็นจำนวนมากที่ไม่อาจหาได้จากแหล่งหรือห้องสมุดอื่น และยิ่งภาคภูมิใจมากขึ้นเมื่อผู้เขียนโชคดีได้อ่านเป็นคนแรก

                                                                          วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

                                                                          25 ธันวาคม 2343

 

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

     1. หลักการและเหตุผลของการศึกษา

     2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

     3. ขอบเขตของการศึกษา

     4. ข้อจำกัดของการศึกษา

     5. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

     6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

     7. คำจำกัดความ

     8. ระเบียบวิธีศึกษา

     9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา

     10. สรุป

บทที่ 2 แนวคิดของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     1. ความหมายของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          1.  การวิจัย

          2. การจัดการ

          3. ทรัพยากรมนุษย์

          4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

          5. การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          สรุป

2. ความสำคัญของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     1. ความสำคัญของการวิจัย

     2. ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     3. ความสำคัญของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     สรุป

3. ขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     1. แนวทางการจัดแบ่งขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากร

          มนุษย์

     2.  ขอบเขตของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในที่นี้

     สรุป

บทที่ 3 พัฒนาการของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     1. พัฒนาการของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ

          1. ยุคที่หนึ่ง

          2. ยุคที่สอง

          3. ยุคที่สาม

         4. ยุคที่สี่

         5. ยุคที่ห้า

         สรุป

2. พัฒนาการของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในไทย

       1. ยุคที่หนึ่ง

       2. ยุคที่สอง

       3. ยุคที่สาม

       4. ยุคที่สี่ 

        สรุป

บทที่ 4 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของการวิจัย

             การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในไทย

     1. ปัญหาอุปสรรคของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          1. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับแนวคิด

          2. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

          3. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์

          สรุป

     2. แนวทางแก้ไขปัญหาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          1. แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแนวคิด

          2. แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

          3. แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์

          สรุป

3. แนวโน้มของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

          1. แนวโน้มเกี่ยวกับแนวคิด

          2. แนวโน้มเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

          3. แนวโน้มเกี่ยวกับการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์

          สรุป

บรรณานุกรม

          1. ภาษาไทย

          2. ภาษาอังกฤษ