หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

           
 
การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

โดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(mpa1) ปี 2548-2549 จำนวน 15 คน

                                                                 
                                                                                                                        

.