หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

           
 
การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

โดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(mpa2) ปี 2549-2550 จำนวน 15 คน