หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

           

การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

โดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(mpa3) ปี 2550-2551 จำนวน 15 คน