หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

           

การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

โดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(mpa4) ปี 2551-2552 จำนวน 15 คน