หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

           

                            การประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

                                         โดยนักศึกษาหลักสูตร

                                  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

                               (mpa7) ปี 2554-2555 จำนวน 15 คน