หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

           
 การอบรมเข้มฯ

วันที่ 16-17 เมษายน 2552

(อบรมเข้มวันที่ 16-20 เม.ย. 2552

แต่ผมรับผิดชอบเพียง 2 วันแรก)