WWW.WIRUCH.COM 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อมและ
แนวทางการเขียนโครงการหรือแผนงาน
สำหรับสมัครเรียนปริญญาโท


 

          ในที่นี้ได้ยกร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมและแนวทางการเขียนโครงการหรือแผนงานสำหรับสมัครเรียนปริญญาโทไว้จำนวน 4 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่าง ผู้สมัครเรียนอาจนำไปใช้เป็นพื้นฐานหรือเป็นแนวทางสำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนและเขียน โดยควรปรับแต่ง และเพิ่มเติมให้สมบูรณ์หรือเหมาะสมแล้วนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียนปริญญาโท ร่างแนวทางดังกล่าวมีดังนี้
          1. เหตุผลสำคัญที่สมัครเรียน
          2. หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ใดมาใช้ประโยชน์ในขณะที่ศึกษา
          3. หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา และต้องทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาวิจัย ท่านสนใจจะเลือกประเด็นหรือหัวเรื่องใด และขอให้เขียนโครงการศึกษาวิจัยมาด้วย
          4. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ให้ท่านเขียนแผนงานหรือโครงการที่จะจัดทำภายหลังสำเร็จการศึกษามาด้วย

1. เหตุผลสำคัญที่สมัครเรียน
          
(กระผม, ดิฉัน) ทำงานอยู่ที่….. ในตำแหน่ง….. (ถ้าตำแหน่งสูงควรระบุไว้ด้วย) มีความประสงค์จะสมัครเรียนปริญญาโท ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก เพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ประการที่สอง เพื่อรับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการ (ประชาชน หรือ นักธุรกิจ) ที่ดีจากครูอาจารย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมด้วย ประการที่สาม ความรู้ทางวิชาการที่เปิดสอนเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาการวิจัย….. วิชาการวิเคราะห์….. และวิชาการวางแผน….. (ให้นำชื่อวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในหลักสูตรปริญญาโทมาใส่ไว้ 2-3 วิชา) วิชาดังกล่าวนี้ (กระผม, ดิฉัน) สนใจมากเป็นพิเศษ เพราะจะช่วยให้วิเคราะห์….. วางแผน…..และใช้ความรู้ทำวิจัย…..เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะส่งผลให้ (กระผม, ดิฉัน) เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นศิษย์ของครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี้ ประการที่สี่ ความรู้และคุณธรรมที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ นอกจาก (กระผม, ดิฉัน) จะนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่หน่วยงานและสังคมแล้ว การได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นยังจะสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้ (กระผม, ดิฉัน) อีกด้วย ประการที่สุดท้าย หน่วยงานและผู้บังคับบัญชา รวมทั้งครอบครัวได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเมื่อนำมารวมกับความปรารถนาอย่างสูงของ (กระผม, ดิฉัน) ที่ต้องการเข้าศึกษาปริญญาโท ด้วยความพร้อมดังกล่าว ยิ่งทำให้โอกาสที่จะสำเร็จการศึกษามีสูงมาก ขอเพียงแต่ให้คณะ….. ได้ให้โอกาสเท่านั้น จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

2. หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ใดมาใช้ประโยชน์ในขณะที่ศึกษา
          านที่ (กระผม, ดิฉัน) ทำอยู่หรือเคยทำเกี่ยวข้องกับ (นโยบาย และ/หรือ การวางแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยการ การประสานงาน การประเมินผล การงบประมาณ การให้อำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน) (กระผม, ดิฉัน) มีประสบการณ์ดังกล่าวสั่งสมมานานพอสมควร จนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา (กระผม, ดิฉัน) เคยได้รับรางวัล (ถ้ามี) นอกจากนี้ (กระผม, ดิฉัน) ยังมีความสามารถพิเศษหรือมีความรู้พิเศษ (ถ้ามี เช่น คอมพิวเตอร์ การทำวิจัย ให้ยกตัวอย่างว่าทำเรื่องอะไรและเมื่อไรด้วย)
          ประสบการณ์ของ (กระผม, ดิฉัน) ที่กล่าวมานี้สอดคล้องอย่างมากกับวิชา….. (ให้นำชื่อวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในหลักสูตรปริญญาโทมาใส่ไว้ 2-3 วิชา) ของคณะ (กระผม, ดิฉัน) จึงเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของ (กระผม, ดิฉัน) ซึ่งถือว่าเป็นภาคปฏิบัติ น่าจะมีโอกาสนำมาแลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาร่วมกับวิชาต่าง ๆ ดังกล่าวของคณะซึ่งถือว่าเป็นภาคทฤษฎีอย่างมาก และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทันทีขณะศึกษาปริญญาโทนี้ด้วย
          นอกจากนี้ ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปริญญาโท โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องประสานงานเพื่อศึกษาดูงานสัมมนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย

3. หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา และต้องทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาวิจัย ท่านสนใจจะเลือกประเด็นหรือหัวเรื่องใด และขอให้เขียนโครงการศึกษาวิจัยมาด้วย
          ประเด็นหรือหัวข้อใดไม่อาจระบุได้ง่าย ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้สมัครแต่ละคน สิ่งสำคัญคือ ประเด็นหรือหัวข้อเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่ผู้สมัครเลือกเรียน และสอดคล้องกับวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน อย่างไรก็ตาม ขอเสนอหัวข้อไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้
          1) จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการในการอำนวยความสะดวกและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน กรณีศึกษา….. (ใส่ชื่อหน่วยงานของผู้สมัคร พื้นที่หรือสถานที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย)
          2) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน กรณีศึกษา….. (ใส่ชื่อหน่วยงานของผู้สมัคร พื้นที่หรือสถานที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย)
          3) การควบคุมตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ….. (เช่น อบจ. เทศบาล อบต. หรือหน่วยงานอื่นใด) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
          4) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ ….. (เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ปปช. กกต. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา) ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง
          5) การประเมินผลหรือขีดความสามารถในการบริหารงานของ….. (ใส่ชื่อหน่วยงาน เช่น อบจ. เทศบาล อบต. หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น ผู้ว่าฯ ซีอีโอ กองทุนหมู่บ้าน โครงการ 30 บาท บ้าน คอมพิวเตอร์ หรือประกันเอื้ออาทร) ใน….. (ใส่พื้นที่หรือสถานที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย)
          6) การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ..... (ใส่ชื่อหน่วยงาน)
          7) ความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารราชการไทยในต่างประเทศแบบบูรณาการ (ทูตซีอีโอ)
          8) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด... (ใส่ชื่อ อบจ.)
          9) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด....... (ใส่ชื่อจังหวัด)
         10) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล...... (ใส่ชื่อ อบต.)
         11) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการของ....... (ใส่ชื่อหน่วยงาน)
         12)
ความพร้อมในการบริหารการพัฒนากระทรวง........ (ใส่ชื่อกระทรวง)
         13)
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด........(ใส่ชื่อจังหวัด)
         14) ความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ....... (ใส่ชื่อหน่วยงาน)
         15) ปัญหาและการพัฒนาความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ...........(ใส่ชื่อหน่วยงาน)

          ผู้สมัครอาจหาประเด็นหรือหัวข้อได้จากหัวข้อวิทยานิพนธ์ในอดีต หนังสือ หรือบทความ โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาทั้งหลาย
          ในส่วนของโครงการศึกษาวิจัย (หรือโครงการศึกษาวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
          1) ชื่อเรื่อง (บางส่วนอาจนำมาจากข้างต้น หรือคิดขึ้นใหม่)
          2) หลักการและเหตุผล (หรือ ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษาวิจัย)
          3) วัตถุประสงค์
          4) วิธีการศึกษา (หรือ ระเบียบวิธีศึกษาวิจัย)
          5) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          สำหรับแนวทางการเขียนโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ อาจดูเพิ่มเติมได้จาก เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เว็บไซต์ 
www.wiruch.com
          ในที่นี้ ได้นำโครงร่างการศึกษาวิจัย (research proposal) จำนวน 9 ตัวอย่าง มาเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครยกร่างขึ้นใหม่เองตามความเหมาะสมแล้วแนบส่งไปพร้อมกับใบสมัคร
(ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นภาพ PDF ซึ่งเปิดดูด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat หากต้องการตัวอย่างโครงร่างที่พิมพ์ด้วย Microsoft Word อาจเขียนมาขอทางอีเมล์ได้)
            1)
 การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            2)  การประเมินผลบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการเมืองของประเทศและการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
     
       3)  บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในการรักษาบูรณภาพของรัฐธรรมนูญฉบัประชาชน

            4)  การพิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ
            5)
 ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี
            6)
 การปรับปรุงระบบบริหารราชการไทย
            7)
 การปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ
            8)
 การบริหารงานของกรุงเทพมหานครในอนาคต
            9)
 การบริหารงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและรูปแบบกรุงเทพมหานครในอนาคต

4. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ให้ท่านเขียนแผนงานหรือโครงการที่จะจัดทำภายหลังสำเร็จการศึกษามาด้วย
          เนื่องจาก (กระผม, ดิฉัน) สนใจวิชาเอก…..(ใส่ชื่อวิชาเอกที่เลือกเรียนหรือสนใจมากที่สุด) และวิชา….. (ใส่ชื่อวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท 2-3 วิชา) เป็นพิเศษ จึงย่อมได้รับความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้จากคณาจารย์ รวมทั้งเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย
          ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา (กระผม, ดิฉัน) จะนำประสบการณ์และวิชาความรู้จากวิชาดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี กระบวนการวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวม รวมทั้งจะนำไปใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะเริ่มจากการถ่ายทอดไปยังครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และถ้ามีโอกาสจะเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นต่อไปอีกในรูปของการพูดคุยเป็นส่วนตัว เป็นกลุ่ม หรือการจัดทำเป็นแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรมบุคลากร หรือโครงการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
          ตัวอย่างแผนงานหรือโครงการที่จะจัดทำภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
          (กระผม, ดิฉัน) จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาปริญญาโท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาหลักหรือวิชาแกน อันได้แก่….. (ใส่ชื่อวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท 2-3 วิชา) รวมทั้งผลงานวิจัยของ (กระผม, ดิฉัน) ที่ได้ทำขณะศึกษา ไปเป็นแนวทางในการจัดทำเป็น "โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ….." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย..… (เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานอื่นภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เช่น สื่อมวลชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป)
          โครงการนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับทุนสนับสนุนจาก…..(ระบุชื่อหน่วยงาน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนเป็นประจำ ประมาณปีละ…..บาท
          กิจกรรมในโครงการประชุมสัมมนานี้จะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการบรรยายพิเศษโดยเชิญวิทยากรจากภายใน เช่น….. (ระบุตำแหน่งหรือชื่อ) และจากภายนอกหน่วยงาน เช่น อาจารย์จาก….. (ระบุชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่สมัครสอบ) พร้อมกันนั้น จะแจกเอกสาร แผ่นพับ ของที่ระลึก แข่งขันตอบปัญหาและมอบของรางวัล และประเมินผลการทำงานทุกขั้นตอน ทั้งนี้ จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้วย และหลังจากการประชุมสัมมนาผ่านไปแล้วจะนำผลการประชุมสัมมนาจัดทำเป็นรูปเล่ม และจัดส่งไปยังห้องสมุดสาธารณะเพื่อเผยแพร่ต่อไ

 

 

.