WWW.WIRUCH.COM  

 
ค้นหาหนังสือ

 

เมื่อคลิ๊คเข้าไปในแต่ละหัวข้อแล้ว อาจเลือก ชื่อผู้แต่ง หรือ author  จากนั้น 
ให้พิมพ์ชื่อผู้แต่ง เช่น วิรัช วิรัชนิภาวรรณ แล้ว กด go หรือ search


                       1.  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (3 รายการ)

                              2.  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                   
สาขาท่าพระจันทร์  (6 รายการ)
                                   
สาขารังสิต (7 รายการ) 
 

                              3.  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (14 รายการ)

                              4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ห้องสมุดกลาง) (95 รายการ)

                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ห้องสมุดองครักษ์) (12 รายการ)

                              5.  หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (68 รายการ)                               
                                   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

                              6.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (62 รายการ)

                              7.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (หนังสือ) (62 รายการ)

                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วารสาร) (12 รายการ)

                              8.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หนังสือ) (41 รายการ)

                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (วารสาร) (100 รายการ)

                              9.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ห้องสมุดสัญญา) (37 รายการ)

                            10 มหาวิทยาลัยพายัพ  (37 รายการ)

                            11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (31 รายการ)

                            12.  มหาวิทยาลัยศิลปากร (42 รายการ)

                            13 มหาวิทยาลัยบูรพา (29 รายการ)

                            14.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (35 รายการ)

                            15.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หนังสือ) (27 รายการ)

                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วารสาร) (78 รายการ)

                            16.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 รายการ)

                            17.  หอสมุดแห่งชาติ (หนังสือ) (24 รายการ)

                                   หอสมุดแห่งชาติ (วารสาร ) (32 รายการ)

                            18.  มหาวิทยาลัยทักษิณ (31 รายการ)

                            19.  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (19 รายการ)

                            20 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต (17 รายการ)

                            21.  มหาวิทยาลัยมหิดล (13 รายการ)

                            22.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (13 รายการ)

                            23.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  (15 รายการ)

                            24.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (14 รายการ)

                            25.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (14 รายการ)

                            26 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  (หนังสือ) (18 รายการ)

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (วารสาร) (30 รายการ)

                            27.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (10 รายการ)

                            28.  ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (หนังสือ) (9 รายการ)

                                    ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วารสาร) (34 รายการ)

                            29 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (9 รายการ)

                            30.  หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  (หนังสือ) (9 รายการ)

                                   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  (วารสาร) (89 รายการ)

                            (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

                            31.  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ (9 รายการ)      

                            32.  ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (8 รายการ)

                            33.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (8 รายการ)

                            34.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (หนังสือ) (8 รายการ)

                                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วารสาร) (38 รายการ)  

                            35.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (8 รายการ)

                            36.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี (7 รายการ)

                            37.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หนังสือ) (6 รายการ)

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (วารสาร) (12 รายการ)

                            38.  สถาบันพระปกเกล้า (4 รายการ)

                            39.  มหาวิทยาลัยสยาม (4 รายการ)

                            40.  ศาลรัฐธรรมนูญ (4 รายการ)

 

  เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง (link) มายัง www.wiruch.com

 


  www.pantip.com  (cafeห้องสมุด /Link/การศึกษา)

  www.sanook.com (การศึกษา ความรู้ การเรียนการสอน)

 www.kapook.com  (ไดเร็คทอรี่ การศึกษา)

 www.khonthai.com  (ค้นหา link กับคนไทย/Education)

  www.thailocalgov.com (รวมเว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับ อบต.)

  www.stou.ac.th (สารสนเทศสาขาวิทยาการจัดการ สำนักบรรณสารสนเทศ)

  www.saranair.com  (link ความรู้ต่าง ๆ)

  www.allofthai (การศึกษา)

  Urlbookmarks.com (URL Promote)

  www.sarakham.com  (เว็บลิงค์/การศึกษา)

  www.sarapad.com  (รวมลิงค์/การศึกษา)

  www.nakonsi.com (การศึกษา)

  Vcharkarn.com  (ศูนย์รวมเว็บไซท์การศึกษา อื่น ๆ)

  www.muaythai2000.com  (คลังเว็บไซท์น่าสนใจ/การศึกษา)

  www.siam4fun.com  (สารบัญเว็บไทย/ความรู้)

  www.pattanitoday.com  (Web links/การศึกษา ศาสนา)

  www.thaimission.com   (web links/การศึกษา)

  www.kunkroo.com  (เว็บไซท์ที่น่าสนใจ)

  www.thaigo.org  (Directory/อิ่น ๆ)

  www.openup.netfirms.com   (ดัชนีเว็บ Reference)

  www.tem100.com  (ไดเร็กทอรี/การศึกษา/แหล่งบริการความรู้)

  www.tratweb.com  (ลิงค์ทั่วไป)

  www.rayongzone.com  (directory)

 www.deedeejang.com  (Links/การศึกษา)

  www.zabzaa.com  (ไดเร็กทอรี่/การศึกษา/ความรู้)

  www.pixiart.com  (Web Directory/การศึกษา/ความรู้)

  www.ctv.co.th  (WEB DIRECTORY)

 www.yoye.com  (เว็บไดเร็กทอรี/การศึกษา)

  www.thaiwebcool.com  (การศึกษา/แหล่งความรู้การศึกษา)

  www.buriram.go.th  (Web Link ภาคเอกชน)

  www.dreampoem.com  (Links/ Education)

  www.nrct.net  (รวมลิงค์/การศึกษา)

  www.thaiall.com  (การศึกษา/หลากหลายบริการ)

  pakasai.tapee.ac.th  (Web Link การศึกษา)

  www.kr.ac.th  (รวมเว็บไซท์โรงเรียนกันทรารมณ์/สาระการเรียนรู้)

  www.2poto.com  (ลิงค์/การศึกษา)

  www.udonthani.com  (แนะนำเวป/การศึกษา)

  www.krumontree.com  (เว็บไซท์ที่น่าสนใจ/ความรู้จิปาถะ)

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.


.


 

.

.

.

.

.


.


.

.

.

.

.

.

.

.

.