หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa1 ปี 2548
จำนวน 15 คน

 

ร้อยตำรวจเอกหญิง วีณา มโนหมั่นศรัทธา
 
              

              นางสาวกีรติ์พัชร เชาวลิต           นายพงศ์ศิริ แก้วหอม               นางสาวอารี เพ็ชรไทย                นางวรินทร อินสวัสดิ์

 
              

                    นางสายสุณีย์ ศรีฉ่ำ          พันเอก ธวัชชัย ชุณหศิริรักษ์    นายเสกสรรค์ มานวิโรจน์       นางมัตติกา จงพิริยะอนันต์

 
              

                      นางศุภัค ศรีสนั่น                         นายคำนึง สีแก่น                พลเรือตรีพลวัฒน์ สิโรดม                นางอุมาพร มีคุณ

 
     

                                                      นาวาโทหญิง วราภรณ์ เหลืองประเสริฐ    นายบุญส่ง สมประสงค์

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2548

 
.