หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa3 ปี 2550
จำนวน 15 คน

 

 นายอาทร สิงห์เถื่อน
 
              

                 นางสุตชาดา นฤคนธ์                นายพนมพร ชวนอุดม     ..หญิง มาศชรี ถนอมศิลป์      .. จงจิตต์ ฤทธิ์หิรัญ

 
              

... หญิง จุฑามาศ ชุ่มทองพิทักษ์   น.. มาริษา ตันติพรเดชา           นายชรินทร์ จันวัฒนะ           นางณัฏฐพร จิระวัฒนากูล

 
              

                นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ             .. วิสุทธิ์ เดชสกุล                .วิไลวรรณ สนธิเทศ                นายสถาพร ทองจีน

 
     

                                                                   ..หญิง เนตรดาว จิระกิจ        นายสำอาง แก้วประดับ

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2550

 
.