หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa5 ปี 2552
จำนวน 15 คน

 

(โปรด click ที่ภาพของแต่ละคน เพื่อดูภาพการนำเสนอผลงานวิจัย
ต่อที่ประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553)

 
นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์
 
              

                  นางวัฒชรา คำภู่                             นายกฤษณ์ศต                   ร้อยตำรวจโทหญิง ฉันทนา             นายสำราญ บุญชิต
                                                            
                  เนติบันลือฤทธิ์                               หาญกมลกฤช   

 
              

            นางสาวนงพงา ชุ่มสูงเนิน             นายมนตรี ดิษฐสร้อย             นางกชกร ว่องมงคลเดช              นายธีรพร ปริญญากร

 
              

               นางจิตติพร ดิษฐสร้อย         เรือเอกธพร พร้อมเพียรพันธ์         นายนฤนาท ศรีใจอินทร์                นางสาวแก้ว จำปาลา

 
     

                                                                          นายสุริวัฒน์ สงวนสิน                นายธเนศพล วงศ์เจริญ

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2552

 
 
.