หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa7 ปี 2554
จำนวน 15 คน

 

(โปรด click ที่ภาพของแต่ละคน เพื่อดูภาพการนำเสนอผลงานวิจัย
ต่อที่ประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2555)
 
นางสาวอาธัญญา จอมทอง 
 
              

             นายอิสระภัทร์ คุณประเสริฐ       ดาบตำรวจสุภัทร ประดาสุข              นายธชะนัน วงศ์ปัน                     นางสาวขนิษฐา จูมลี

 

                     

                นายโกวิท นาคพงษ์        นางสาวเยาวลักษณ์ มงคลลักษณ์   นางสาวสฬาวดี แสงสวรรค์  นางสาวอุบลรัตน์ จันพันธ์เพชรกุล

 
              

                  นางนันธิดา จ้อยพึ่งพร           นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ           นายสนอง มะลัยขวัญ  สิบตำรวจเอกหญิงฐาณัชชา โปรดบำรุง

 
          

                                                                                    นายรัฐพล แม่นธนู                   นายกฤติพงษ์ แสนสุข

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2554

 
.