หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 
 

คำนำ

     หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา (Development Administration) หรือเรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า การบริหารงานพัฒนาที่มีอยู่ในขณะนี้จำนวนหลายเล่ม ได้ให้ความสำคัญกับการรับเอา (adopt) ทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารงานพัฒนาของต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศไทย  ในขณะที่หนังสือหรือตำราเกี่ยวกับการนำเอาทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารงานพัฒนาชนบทของต่างประเทศที่ได้รับมานั้นไปประยุกต์ (apply) หรือปรับใช้ (adapt) ให้เหมาะสมกับสภาพ เงื่อนไข และวัฒนธรรมของสังคมไทยมีอยู่ไม่มาก  การับเอาทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารงานพัฒนามาจากต่างประเทศมานั้น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในระยะเริ่มแรก แต่หลังจากนั้นแล้ว การปรับใช้ทฤษฎีหรือแนวความคิดนั้นให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย หรือการพยายามสร้างทฤษฎีและแนวความคิดในการบริหารงานพัฒนาของไทยขึ้นมาเองบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำเช่นกัน หนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายามที่จะกระทำในประการหลังนี้ ซึ่งแน่นอน ก็คงจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

     ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ นำมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง "ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ประเภทการศึกษาวิจัยประยุกต์ (applied research) ของผู้เขียนที่ได้ทำขณะศึกษาอยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรการบริหารการพัฒนา โดยผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะนำเอาข้อมูลและสิ่งที่ผู้เขียนคิดว่ามีประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

     การเขียนหนังสือเรื่อง "การบริหารงานพัฒนาชนบท การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล : สาเหตุ ปัญหาและแนวทางแก้ไข" ผู้เขียนถือว่าการบริหารงานพัฒนาชนบท เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของการบริหารงานพัฒนา ได้แบ่งออกเป็น 5 บท บทแรกเป็นบทนำ ซึ่งกล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา  วัตถุประสงค์และขอบเขต กรอบแนวความคิด และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  บทที่ 2 เป็นระเบียบวิธีศึกษา  บทที่ 3 เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  บทที่ 4 แสดงถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และบทที่ 5 เป็นบทสุดท้าย กล่าวถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข

     ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน  ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  รศ.ดร.ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ ที่ได้ช่วยให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางด้านระเบียบวิธีวิจัยซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ตรงประเด็น กะทัดรัด ครอบคลุม ไม่ซ้ำซาก และไม่ยืดเยื้อ บุคคลดังกล่าวนี้ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเขียนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงทำให้มีโอกาสนำมาเผยแพร่ผ่านทางหนังสือเล่มนี้

     ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ คงจะทำให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือผู้มีความรู้ สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งได้รายละเอียดมากเพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านประเมินผลได้ นอกจากนี้แล้ว ยังหวังอีกว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

     หากหนังสือเล่มนี้มีคุณค่า ผู้เขียนขอมอบให้แก่ผู้ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของผู้เขียน และหากผู้อ่านท่านใดพบเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในหนังสือเล่มนี้ ขอความกรุณาช่วยชี้แนะแก่ผู้เขียนด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง

                                                   วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ

                                                   ภาควิชาสังคมศาสตร์

                                                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                   2536