WWW.WIRUCH.COM 

บทความ
ลงพิมพ์ในวารสาร หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต

 

ปี พ.ศ.
  2530   2531   2532   2533   2534   2535   2536   2537   2538   2539
           
2540   2541   2542   2543   2544   2545   2546  
2547   2548   2549 
                      2550   2551   2552   2553   2554   2555  2559 2560                                                 


ปี พ.ศ. 2529 (ปีแรก)

     1.  "ปรัชญาและเอกลักษณ์ของการพัฒนาชุมชน"
                พัฒนาชุมชน 25  (มีนาคม 2529) : 38-53.
     2.  "นักวิชาการ 5 ประเภท อุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย"
                สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2529 หน้า 5.
     3.  "การหาเสียงของนักการเมืองกับการพัฒนาประเทศ"
                สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม
   
 4.  "บุคลากรในการพัฒนาชุมชน : สมัครเล่นหรืออาชีพ"
                สยามรัฐ   วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2529 หน้า 6. 
                พัฒนาชุมชน 25, 8  (สิงหาคม 2529) : 61-68.
                คุรุปริทัศน์ 12  (กุมภาพันธ์ 2530) : 25-31
      5.  "หลักปฏิบัติ 7 ร. สำหรับนักศึกษาวันนี้" 
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2529 หน้า 7.
      6.  "นักพัฒนาคือใคร...ทำไมยิ่งพัฒนาจึงยิ่งแย่" 
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2529 หน้า 14.
                 คุรุปริทัศน์ 11 (พฤศจิกายน 2529) : 56-61.
    
 7.  "วิธีหาเงินเข้ามหาวิทยาลัยจากผู้สมัครเข้าทำงานให้แก่ส่วนรวม" 
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2529 หน้า 2.
     
8.  "นักศึกษากับการพัฒนาชนบท" 
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2529 หน้า 14.
      9.  "
36 กลยุทธแห่งความชั่วร้ายของนักบริหาร" 
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2529 หน้า 9.
    10.  "นักศึกษากับการพัฒนาชนบท : ความล้มเหลวที่ควรปรับเปลี่ยน" 
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2529 หน้า 9.
    11.  
"กำนันผู้ใหญ่บ้านกับการพัฒนาชนบท" 
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2529 หน้า 14.


ปี พ.ศ. 2530

    12.  "เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ใครคือผู้ตัดสินว่าเหมาะสม" 
                   สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2530 หน้า 9.
                  พัฒนาชุมชน 26, 5  (พฤษภาคม 2530) : 31-38.
    
13.  "วิเคราะห์อุปนิสัยของคนไทย 30 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท" 
               สยามรัฐ
  วันอังคารที่ 20 มกราคม 2530 หน้า 9.
               คุรุปริทัศน์ 12
  (มีนาคม 2530) : 36-47. 
                  สังคมพัฒนา   ฉบับที่ 2-3/2529 หน้า 70-79. 
                   แนวเกษตร  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
                       ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำปี 2530 เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ หน้า 121-130.
     
     14. 
 "สูตรการปฏิวัติ"
                  มติชน  วันพุธที่ 28 มกราคม 2530 หน้า 7.
    
15.  "เปรียบเทียบการพัฒนาชนบทและผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้-ไทย"
                  สยามรัฐ  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2530 หน้า 9.
    
16.  "ปฏิวัติโครงสร้างองค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด คืนอำนาจให้แก่ประชาชน"
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2530 หน้า 2.
    
17.  "ลักษณะผู้นำเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท" (ส่วนที่หนึ่ง)
               มติชน  วันพุธที่ 29 เมษายน 2530 หน้า 14.
    
18.  "ลักษณะผู้นำเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท" (ส่วนที่สอง)
                  มติชน  วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2530 หน้า 14. 
    
19.  "การพัฒนากับวัฒนธรรม ระวังจะหลงทาง"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2530 หน้า 9.
              วัฒนธรรมไทย 26, 9
  (กันยายน 2530) : 32-34. 
   
 20.  "แนวทางการพัฒนาชนบทอีสานให้เป็นสีเขียว อย่าลืมสถาบันการศึกษา"
               สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2530 หน้า 9. 
               รายงานการประชุมสัมมนา  เรื่อง "บทบาทของสถาบันการศึกษากับ
                       การพัฒนาอีสานเขียว" จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สหวิทยาลัยอีสาน
                       และพ่อค้านักธุรกิจอีสาน วันที่18 กันยายน 2530 ณ ขอนแก่นโฮเต็ล,
                       คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530, หน้า 220-224.
    
21.  "สาเหตุที่ทหารเข้ามาพัฒนาชนบท"
                
 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2530 หน้า 9.
     22.  "สาเหตุที่ทหารไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาชนบท"
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2530 หน้า 9.
     23.  "การพัฒนาชนบทกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน"
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2530 หน้า 9.
     24.  "สถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานให้เป็นสีเขียว"
                  มติชน   วันอังคารที่ 8 กันยายน 2530 หน้า 13.
                 คุรุปริทัศน์ 13  (กันยายน 2531) : 76-77.
     25.  "วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท"
                  เดลินิวส์  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2530 หน้า 10. 
                 คุรุปริทัศน์ 12  (สิงหาคม 2530) : 18-31.
                 มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 6,1 (พฤษภาคม-ตุลาคม 
                      2530) : 107-134.
     26.  "โครงการอีสานเขียว...ขอบเขตของการพัฒนา" 
                 รายงานการประชุมสัมมนา  เรื่อง "บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสาน
                      เขียว" จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สหวิทยาลัยอีสาน และพ่อค้านักธุรกิจ
                      อีสาน, วันที่ 18 กันยายน 2530 ณ ขอนแก่นโฮเต็ล, คณะเกษตรศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530, หน้า 228-231.
     27. 
"การแก้วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาชนบท" 
                  สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2530 หน้า 9.
     28.  "การตีความวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท"
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2530 หน้า 9.
     29.  "ธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เบื่อหน่าย"  
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2530 หน้า 9.
     30.  "ย้อนมองการพัฒนาชนบทที่ล้มเหลวอันเนื่องจากเพลง"
                  สยามรัฐ  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2530 หน้า 9. 


  ปี พ.ศ. 2531

   31.  "การรวมกลุ่มของคนไทยในชนบท"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2531 หน้า 6. 
                 คุรุปริทัศน์ 14  (พฤษภาคม-มิถุนายน 2532) : 52-55.
                 (วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุการรวมกลุ่มของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท)
    32.  "Green For Esam" (Part I) เขียนร่วมกับ Michel Chossudovsky 
                 The Nation   Tuesday, March 15, 1988, p. 8.
    33.  "Green For Esam" (Part II) เขียนร่วมกับ Michel Chossudovsky
               
The Nation   Wednesday, March 17, 1988, p. 9.
    34.  
"โครงการอีสานเขียว"
  
       มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์  6, 2 (พฤศจิกายน 2530 - เมษายน 2531) :11-35. 
     
           (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
    
          หนังสือสรุปวิเคราะห์รายสัปดาห์  ปีที่ 11(3)  ข่าวพิเศษ  ฉบับที่ 547  วันที่ 9-15
                       ธันวาคม 2530 หน้า 43-44.
                  วารสารบานไม่รู้โรย  4, 7 (สิงหาคม 2531) : 58-76.
     35.  "กติกาประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย"
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2531 หน้า 9.
     36.  "ลักษณะและเงื่อนไขที่ใช้ในการปฏิวัติของทหาร"
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2531 หน้า 9. 
     37.  "ลักษณะและเงื่อนไขที่ใช้ในการปฏิวัติของทหาร"
                  สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2531 หน้า 3. 
     38.  "อุดมการณ์ของนักการเมืองกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี" 
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2531 หน้า 9.
     39.  "นักวิชาการกับการเมือง" 
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2531 หน้า 3.
     40.  "วิเคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรมในการค้าขายของชาวไทย จีน ฝรั่ง และญี่ปุ่น"
                  สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2531 หน้า 3.
                 วิทยาจารย์ 
  87, 1 (มกราคม 2531) : 17-21.
     41.  "ต้นไม้สำหรับโครงการอีสานเขียว" (ภาคหนึ่ง) เขียนร่วมกับ Micheal Chossudovsky
                  พัฒนาชุมชน 27, 7 (กรกฎาคม 2531) : 37-40.
     42.  "ต้นไม้สำหรับโครงการอีสานเขียว" (ภาคสอง) เขียนร่วมกับ Micheal Chossudovsky
                 พัฒนาชุมชน 27, 8 (สิงหาคม 2531) : 44-47.
     43.  "ผลแห่งพลังมหาชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย"
                  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2531 หน้า 3.
     44.  "สังคมเจ้าขุนมูลนายกับนายกรัฐมนตรี"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2531 หน้า 3.
     45.  "ข้อจำกัดในการพัฒนาชนบทแนวพุทธ"
                 คุรุปริทัศน์  13 (สิงหาคม 2531) : 54-55.
     46.  "ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ : การแทรกแซงของทหารอีกรูปแบบหนึ่ง?"
                  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2531 หน้า 3.
     47.  "ควรขึ้นเงินเดือนให้ข้าราขการระดับใด"
                  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2531 หน้า 3.
     48.  "หนทางสู่อิสรภาพของสมาชิกวุฒิสภา"
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยาคม 2531 หน้า 3.
     49.  ใครใหญ่ : ข้าราชการประจำ-นักการเมือง"
                  สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาาคม 2531 หน้า 2.
     50.  "บ่อนกาสิโนให้ประโยชน์ใครบ้าง?"
                  สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2531 หน้า 2.
     51.  "เมื่อ ผบ.ทบ. จะลาออก...?"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2531 หน้า 8.
     52.  "การร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี : ข้อพึงสังวรณ์ของข้าราชการ"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2531 หน้า 2.
     53.  "วิธีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศอย่างถาวรกับโอกาสที่เป็นไปได้
             และแรงต่อต้านที่จะตามมา"
                
สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2531 หน้า 3. 
 
    54.  "องค์กรในท้องถิ่นกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
                  สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2531 หน้า 2.


 ปี พ.ศ. 2532

    55.  "ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ : ผลงานที่น่ายกย่องของรัฐบาล"
            
  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2532 หน้า 9. 
     56.
  "โครงการปลูกป่า"
                  สยามรัฐ  วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 หน้า9.
     57.  "ยศ...เครื่องมือทางการเมือง?
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 หน้า 3.
     58.  "ข้อควรศึกษาการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทย-เกาหลีใต้"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2532 หน้า 3,5.
     59.  "ลาออก พูดทำไม?"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2532 หน้า 8.
     60.  "การสนับสนุนประชาธิปไตยของสมาชิกวุฒิสภา"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2532 หน้า 3. 
     61.  "การเรียกร้องขอความเป็นธรรม : ที่จุดไหน?"
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2532 หน้า 9. 
     62.  "ค่านิยมของข้าราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท" 
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2532 หน้า 2,3, และ 9.
                 พัฒนาชุมชน  28, 5 (พฤษภาคม 2532) : 20-25. (ส่วนแรก) แรก
                 พัฒนาชุมชน  28, 2 (มิถุนายน 2532) : 27-32. (ส่วนท้าย)
                 รัฏฐาภิรักษ์  31, 3 (กรกฏาคม 2532) : 19-32.
                 เทศาภิบาล  85, 5 (พฤษภาคม 2533) 24-27.

                 คุรุปริทัศน์ 15 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2533) : 28-37.

     63.  "ข้าราชการประจำตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา : น่าจะพอได้แล้ว" 
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 19 เมษายน 2532 หน้า 3. 
     64.  "ส.ส. กับ ส.ว. เหมือนแม่กากับนกกาเหว่า"
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2532 หน้า 9.
   
  65.  
"ค่านิยมของข้าราชการที่ควรเป็นไปในสังคมเพื่อการพัฒนาชนบท"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2532 หน้า 3.
                รัฏฐาภิรักษ์  31, 3 (กรกฎาคม 2532) : 33-37.
     66.  "การย้ายพรรคสมควรแล้วหรือ?"
                สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2532 หน้า 8.
     67.  "โอกาสของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ"
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2532 หน้า 3.
     68.  "การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จ"
                สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2532 หน้า 3.
     69.  "พลังประชาชนกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2532 หน้า 3.
     70.  "การคัดค้านภายใต้ระบอบประชาธิปไตย"
                สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2532 หน้า 9.
     71.  "จากสภาถึงมหาวิทยาลัย : ปัญหาการบริหารงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตย"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2532 หน้า 9.
     72.  "การเรี่ยไรในวงราชการ"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2532 หน้า 9.
     73.  "ทำไมต้องมีบทเฉพาะกาล?"
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2532 หน้า 3.
     74.  "ปฏิกริยาของสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2532 หน้า 3.
     75.  "จากสังคมข้าราชการมาเป็นสังคมนักธุรกิจการเมือง"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2532 หน้า 3.
     76.  "ทำไมการพัฒนาประเทศไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2532 หน้า 9.
     77.  "ทาง 2 สาย : ระหว่างระบบอำมาตยาธิปไตยและระบบนักธุรกิจการเมือง"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2532 หน้า 3.
     78.  "แนวความคิดของระบบชนชั้นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย"
                 บทความในหนังสือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ค่านิยมของข้าราชการไทยที่
                    เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
                  
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), หน้า 63-78.
     79.  "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม :
              ศึกษาเฉพาะควายกับรถไถ"
                 บทความในหนังสือ ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรค
                   ต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
                  
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), หน้า 79-96.
     80.  "แนวความคิดความจำเป็นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทย"
                 บทความในหนังสือ ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
                    ชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 
   (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
                       โอเดียนสโตร์, 2532), หน้า 97-103.


ปี พ.ศ. 2533

     81.   "พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาบางประการของนักการเมือง"
                สยามรัฐ
 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2533 หน้า 9 และ 14.
    82. 
"ภาพรวมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
                สยามรัฐ
 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2533 หน้า 9.
    83. 
"การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับสหภาพแรงงาน"
                สยามรัฐ
 วันพุธที่ 31 มกราคม 2533 หน้า 9.
    84. 
"ผลดีและผลเสียของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรม"
                สยามรัฐ
   วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2533 หน้า 9.
    85. 
"การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : หนทางสู่ความสำเร็จ" 
              
  สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2533 หน้า 3.
    86. 
"บทเรียนจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" 
                สยามรัฐ
  วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 หน้า 3.
    87. 
"การพัฒนาชนบทกับการจัดสรรเงินและการกระจายอำนาจ" 
            
   สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2533 หน้า 9.
    88. 
"ผลกระทบทางการเมืองของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" 
                สยามรัฐ
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2533 หน้า 1 พิเศษ.
    89. 
"การปฏิรูประบบราชการไทย : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข" 
                ข้าราชการ
  35, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2533) : 21-25.
                นิตยสารการท่าเรือ
   37, 380 (มีนาคม-เมษ&