หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

 

 

11.  ชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สำนัก
       พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
     11.1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (2539), หน้า 1-67.
     11.2   การวิจัยทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (2539), หน้า 209-
               265.
     11.3   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (2541), หน้า 1-77.
     11.4   หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต (2541), หน้า 82-123.
     11.5   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพลวัตการเมืองไทย (2544), หน้า 347-409.
     11.6   การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2544), หน้า 377-448.
     11.7   เทศบาล (2546), หน้า 117-182.                 
     11.8   ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
               บริหารราชการ (2547), หน้า 1-55.
    
 11.9   ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
               การบริหารราชการไทย (2547), หน้า 331-394.
     11.10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
               อาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ
               (2547), หน้า 1-92.

     11.11 การศึกษาการบริหารโครงการของไทย (2547), หน้า 463-
               560.
     11.12 ความสัมพันธ์อำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย
               (2547), หน้า 237-291.
     11.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย (2547), หน้า 337-409.   
     11.14 แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา (2548), หน้า 1-84.
     11.15 ปัญหา แนวทางการพัฒนา และแนวโน้มของการบริหารการ
               พัฒนา (2548),
 หน้า 357-435.
     11.16 ตัวแปรและการวัด (2548), หน้า 53-93.