หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 
 
 

คำนำ

             หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเขียนบรรยายถึงปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งถ้าแบ่งอย่างกว้าง ๆ จะได้เป็น 2 ระบบ คือ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากประชาชน และจากระบบข้าราชการ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากผู้นำรัฐบาลอีกด้วย บทความที่นำมาเสนอในหนังสือเล่มนี้ ได้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และวารสารต่าง ๆ เช่น วารสารพัฒนาชุมชน คุรุปริทัศน์ และสังคมพัฒนา ผู้เขียนเห็นว่าควรจะรวมเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจใช้อ่านประกอบการศึกษาค้นคว้า โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์บ้างพอควร

                                                  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

                                                  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

                                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                  15 มิถุนายน 2530

 

                                              สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยคนไทยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท

วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาชนบทและผู้นำรัฐบาลของเกาหลีใต้-ไทย

 

ภาคผนวก

     - เทคโนโลยีที่เหมาะสม...ใครคือผู้ตัดสินว่าเหมาะสม

     - ใครคือนักพัฒนากันแน่

     - การพัฒนาชนบทกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน

     - นักศึกษากับการพัฒนาชนบท...บทบาทที่ควรปรับเปลี่ยน

     - กำนันผู้ใหญ่บ้านกับการพัฒนาชนบท