หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa2 ปี 2549
จำนวน 15 คน

 

 นายภาสกร เหมกรณ์
 
              

                     นายอดุลย์ แสงทอง              นายจำนงค์ เมตตาจิตร              นางสายฝน ยิ่งวัฒนา   นาวาอากาศโทหญิง เรวดี รวงผึ้งหลวง

 
              

                  นางโสภา แย้มทองคำ                 นายชลวิทย์ อวนศรี                 นางศศิพันธุ์ เอียดเอื้อ             นายทวีบุญ เชาวะเจริญ

 
              

            นางสาวสุภารัตน์ พุทธรักษา     นางสาวเยาวรัตน์ แพ่งสุภา       นางสาวรณิดา สมิตานนท์           นายกฤษณะ  นามงาม 

 
     

                                                                    นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร           นางมยุรี  พันธุ์ชื่น

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2549

 
.