หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa4 ปี 2551
จำนวน 15 คน

 

พันโทประเสริฐ แดงไผ่
 
              

                 นางสาวรัตนา เศวตวงศ์         นางรัชญา ติ๊บประวงศ์          นางสุวนี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา   นางอุทัยวรรณ ทิพย์เนตร

 
              

           นางสาวจุไรพร อนันตยานุกูล       นายภุชพงศ์ สัญญโชติ       ร้อยตำรวจโทสุนันท์ สมบูรณ์        นางสาวธนิดา วังขันธ์ 

 
              

                นางสาวศิริลักษณ์ สุขขุม     นาวาโทปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน   ร.ต.ท. หญิง รสริน นวนยานัส      นายสุทัศน์ สังข์ศรีทวงษ์

 
     

                                                                       พันเอกอุนฤทธิ์ นวลอนงค์        ร้อยตำรวจโทดุลย์ รัตนะ

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2551

 
.