หน้าหลัก ประวัติและสถานที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานอื่น

 

 

   
นักศึกษา
wirmpa6 ปี 2553
จำนวน 15 คน
 

(โปรด click ที่ภาพของแต่ละคน เพื่อดูภาพการนำเสนอผลงานวิจัย
ต่อที่ประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2554)

 
นายกรวิวัฒน์ กิจสวัสดิ์
 
              

                    นางสาวพิมพ์พิศา                นางสาวชลธิชา จารวัฒน์               พันตำรวจโทวีรภัทร                     นางสาวกมนทรรศน์
                          
จิ๋วเจริญกุล                                                                                               สมีกลาง                                          พึ่งถนอม

 
              

                นางสาวสุนันทา กาหยี                   นางสาวธนวรรณ                           นางสาวพรทิพา                         างพิสมัย เสือเฒ่า
                                                                                    
ปัญญาคำ                                   ปิยะกมลรัตน์

 
              

                นายทัศนัย พวงบุบผา              ร้อยตำรวจโทหญิงศิริพร            นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข              นายสมโภชน์ ปาลชาติ
                                                                                  
แจ้งใจบุญ

                                     
     

                                                                       นายอำนาจ พลอยพลาย                นางฐิติพันธ์ รักใคร่

 

หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.
2553

 
 
.